PRIVACYVERKLARING

Caris & Sak, concept, art & copy BV
Mei 2018

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze gegevens zijn:
Caris & Sak, concept, art & copy BV
Kommelweg 10
6124 AL Papenhoven
KvK 14044444

De verwerking
Wij kunnen op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (uw) persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens van onze bestaande of potentiële klanten. Deze verwerking is noodzakelijk om onze klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren, voor onze relatiebeheer, om orders te kunnen plaatsen en vanwege een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden. In deze gevallen zijn wij verwerkingsverantwoordelijke voor de bescherming van deze persoonsgegevens. De gegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken worden opgeslagen omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van onze klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit doen wij als verwerker van die persoonsgegevens. Omdat wij in dat geval niet (eind)verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de persoonsgegevens,maken wij afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens wij verwerken en op welke wijze wij de gegevens zullen beveiligen ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke.

Welke gegevens verwerken we?
Welke gegevens wij verwerken, is afhankelijk van de rol die wij hebben, ofwel als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken als verwerker, ten behoeve van een van onze klanten, hebben wij met deze klant een verwerkersovereenkomst gesloten waarin specifiek is opgenomen welke persoonsgegevens wij ten behoeve van die klant verwerken.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; zoals gegevens waaruit ras kan blijken (zoals een portret), gegevens over gezondheid, politieke opvattingen en/of genetische en biometrische gegevens. Wanneer wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Het kan zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken als verwerker, ten behoeve van een van onze klanten (de verwerkingsverantwoordelijke). Daarover zijn dan in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klant specifieke afspraken gemaakt.

Met wie delen we persoonsgegevens?
Een (deel van) uw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die als (sub)verwerker een deel van de verwerking op zich zullen nemen. Wij hebben back-up systemen die wij tevens gebruiken als archief. Daarnaast kunnen wij adressenbestanden delen met een (sub)verwerker, omdat deze ons uithelpen met het realiseren en verwerken van een mailing. Deze (sub)verwerkers helpen ons onder andere met het printen van adressen op enveloppen of adreslabels t.b.v. mailingen, het vullen en sluiten van enveloppen die zijn voorzien van adressen en/of de bezorging van poststukken.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij en onze (sub)verwerkers hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. We zorgen dat onze virusscanners, firewalls en security patches up to date zijn. Andere maatregelen die wij genomen hebben, zijn unieke inloggegevens.

Bewaartermijn
Op moment dat wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, bewaren we persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Als wij verwerker zijn, verwijderen wij persoonsgegevens in ieder geval op het moment dat wij daartoe instructies van de verwerkingsverantwoordelijke krijgen of binnen de bewaartermijn zoals afgesproken in de verwerkersovereenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke. De van onze klanten ontvangen adressenbestanden worden tot maximaal 3 maanden na datum van facturatie aan de klant bewaard. De gegevens worden na deze periode verwijderd. De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kun u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn, zullen we uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Wanneer wij alleen de verwerker zijn, zullen wij u verzoek doorverwijzen naar de verwerkingsverantwoordelijke, die vervolgens uw verzoek zal behandelen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@carissak.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.